Isikuandmete töötlemine

Klientide parimaks teenindamiseks ja kõigi lepinguliste suhete korrektseks täitmiseks kogub ja säilitab Samiks OÜ klientide ja Samiks OÜ-ga suhtlevate teiste isikute andmeid alljärgnevate põhimõtete järgi.

 • Samiks OÜ järgib oma tegevuses isikuandmete kaitse ning konfidentsiaalse info saladuses hoidmise põhimõtteid.
 • Samiks OÜ hoiab tema kätte usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest. Isikuandmete kogumisel lähtub Samiks OÜ seadusest ning andmeid kogutakse ulatuses, mis on vajalikud sõlmitud lepingute täitmiseks ning klientide parimaks teenindamiseks.
 • Klientide andmete töötlemise täpsemad põhimõtted on välja toodud dokumendis ​Samiks OÜ kliendiandmete töötlemise kord​.
 • Samiks OÜ rakendab infotehnoloogilisi ja muid vajalikke turvameetmeid isikuandmete kaitstuse tagamiseks ning isikuandmete töötlemise jälgimiseks.
 • Samiks OÜ töötajad on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ning konfidentsiaalse info saladuses hoidmise kohustusest ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise eest.
 • Samiks OÜ ei väljasta isikuandmeid teistele isikutele, välja arvatud juhul kui andmete väljastamise kohustus tuleneb seadusest või andmete väljastamiseks on andnud loa isik, kelle andmed need on.
 • Toodete ja teenuste reklaamikampaania käigus võib klientidele saata
 • Samiks  OÜ või harva ka muude lepingupartnerite pakkumisi. Kliendil on igal ajal õigus keelduda reklaamipakkumisest, teavitades sellest Samiks OÜ-d.
 • Samiks OÜ säilitab isikuandmeid oma andmebaasides ning isikul on igal ajal õigus pääseda ligi oma isikuandmetele. Samuti on isikul igal ajal õigus nõuda paranduste tegemist oma isikuandmetes, kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed.
 • Õigete andmete olemasolu Samiks OÜ-s tagab korrektsema ja kiirema teeninduse. Isikuandmeid saab vaadata ja ebaõiged andmed parandada pöördudes Samiks OÜ poole.
 • Vajadusel kogub Samiks OÜ pakkumiste tegemise eesmärgil isikuandmeid ka muudest allikatest kui isikult eneselt. Kui isikuandmed ei ole kogutud avalikest andmekogudest, nõuab Samiks OÜ andmete edastajalt, et üleantud isikuandmed oleks kogutud seaduspäraselt.
 • Samiks OÜ salvestab e-posti teel antud klientide korraldusi ning vajadusel kasutab neid salvestisi kliendi korralduste ja toimingute tõestamiseks ja/või taasesitamiseks ning muudel Samiks OÜ kliendiandmete töötlemise korras nimetatud eesmärkidel.
 • Samiks OÜ poolt töödeldavate isikuandmete vastuvõtjate kategooriad on järgmised: e-posti teenuse pakkujad, postiteenuse pakkujad, tarkvaraarendusteenuse pakkujad, raamatupidamistarkvara teenuse pakkujad, paigaldusteenuse pakkujad, transporditeenuse pakkujad, mööblikomponentide ja kodutehnika tarnijad.
 • Küsimuste korral andmete töötlemise osas, helistage palun Samiks OÜ infotelefonil +372 52 87 880 või kirjutage postiaadressil info@idema.ee​.